اضافه کردن دیدگاه جدید

سلام بسيار متاسف شدم با ذوق وشوق واحترام وهزينه در جشنواره شركت كردم اما درك يك تشكر خالي را نداشتيد انهم اثاري كه حداقل لياقت تقدير داشت