آخرت

  • 16 ارديبهشت 1394 - 12:34
    بخش ششم از مجموعه «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی» به موضوع معاد اختصاص دارد. اصل ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی آنگونه که استاد مطهری در ابتدای این کتاب می‌نویسد: «شرط مسلمانی است؛ یعنی اگر کسی این ایمان را از دست بدهد و انکار کند از زمره مسلمانان...
  • 3 آذر 1393 - 12:20
    رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «دنیا مزرعه آخرت است.» در سوره مبارکه بنی اسرائیل می‌فرماید: اگر کسانی نظر کوتاه داشته باشند و همت کم، و سعادت خود را در همین امور زودگذر و موقت بدانند و تنها این امور را بخواهند، ما هم در فراهم ساختن آنچه آنها...